เพลงมาร์ชโรงเรียนสายมิตร

 

สายมิตรศึกษาคือศรีถิ่นกบินทร์บุรี สร้างคนดีเพิ่มศักดิ์ศรีให้การศึกษา

เหล่าสายมิตรร่วมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพื่อนำมาพัฒนา ทันเหตุการณ์

ลูกเขียวขาวนานนี้ระบือไกล รักสะอาด มีวินัย ใฝ่ศึกษา

ยาเสพติดไม่คิดรินำพา มีดนตรี กีฬา สร้างคนรุ่นใหม่

 

* นำความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างนำการศึกษา พัฒนาชุมชน

เราอุทิศพลีกายยอมทน เพื่อเป็นคนที่ดีของสังคมไทย

สายมิตรนำการศึกษาพัฒนาชาติ เชิดชูศาสตร์ กษัตริย์ เหนือยิ่งสิ่งใด

จะรู้รักษ์ สามัคคี มีน้ำใจ ด้วยแรงใจ ใสสะอาดชาติรุ่งเรือง

* ซ้ำ

Visitors: 34,303